Dział I – Ogólny

 1. 1. Organizatorem KungFura jest GUNPAWDER STUDIO ANNA KULAK zwana dalej Organizatorem.

 2. 2. KungFur odbywa się na terenie CFI Boutique Hotel III przy ulicy Piłsudskiego 10/14, 90-051 w Łodzi oraz na trasie Fursuit Walku organizowanego przy okazji imprezy w dniach 10-12 grudnia 2021.

 3. 3. Warunkiem wzięcia udziału jest rejestracja na stronie kungfur.pl.

 4. 4. Złamanie przez uczestnika dowolnego z warunków regulaminu może skutkować odebraniem prawa do udziału w imprezie bez możliwości uzyskania zwrotu poniesionych kosztów oraz wnoszenia jakichkolwiek roszczeń względem Organizatora.

 5. 5. Każda pełnoletnia osoba fizyczna, która wykupi lub otrzyma akredytację na KungFur, staje się jego pełnoprawnym Uczestnikiem. Wejściówki można zarezerwować i opłacić poprzez udostępniony przez Organizatora kanał rezerwacji.

 6. 6. Każda próba odsprzedaży akredytacji lub miejsca noclegowego powyżej ceny zakupu skutkować będzie odmową uczestnictwa w imprezie na tej i następnych edycjach KungFura.

 7. 7. Uczestnikiem może być tylko osoba pełnoletnia posiadająca dokument potwierdzający tożsamość. Okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość jest warunkiem wstępu na teren imprezy.

 8. 8. W kwestiach nieobjętych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej oraz regulaminu miejsca, w którym odbywa się impreza. Oznacza to, że hotel lub Organizator mogą odmówić wstępu na teren konwnetu jakiejś osobie, jeżeli ze względu na rozporządzenia związane z COVID-19 nie będzie możliwe zakwaterowanie tej osoby lub wpuszczenie na teren konwentu. 

 9. 9. W kwestiach nieobjętych Regulaminem i nie podlegających pod przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej, ostateczna decyzja co do trybu postępowania należy do Organizatora lub osób przez niego upoważnionych.

 10. 10. Organizator może upoważnić osoby do występowania w jego imieniu.

 11. 11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów Regulaminu w dowolnym momencie poprzedzającym rozpoczęcie imprezy.

 12. 12. Ostateczna interpretacja zapisów Regulaminu należy do Organizatora.

 13. 13. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej imprezy jak również w punkcie akredytacji podczas trwania KungFura.

  Dział II – Reguły związane ze stanem pandemii

 14. 1. Organizator ma prawo weryfikować fakt zaszczepienia każdego uczestnika w dowolnym momencie. Fakt bycia zaszczepionym może być dowiedziony tylko poprzez okazanie aktywnego uninego certyfikatu covid wydanego w postaci kodu QR jako efekt przyjęcia wszystkich dawek szczepionki. Nieokazanie takiego certyfikatu równoważne jest z uznaniem uczestnika jako niezaszczepionego.

 15. 2. Organizator ma prawo w dowolnym momencie wyprosić uczestnika lub odmówić mu wstepu na teren konwentu, wydzielony obszar konwentu lub do miejsca organizacji punktu programowego, jeżeli jego obecność spowoduje złamanie zasad narzucanych przez rozporządzenia związane z pandemią Covid19.

 16. 3. Uczestnicy zobowiązani są do utrzymywania dystansu 1,5 metra między sobą. Nie jest koniecze noszenie maseczek na terenie konwentu, choć jest to zalecane.

 17. 4. Przy wejściu na teren konwentu oraz na poszczególne punkty programowe obowiązywać mogą dwie kolejki: dla osób pokazujących unijny certyfikat covid informujący o zaszczepieniu i dla osób nieokazujących takiego certyfikat. Ilość osób wpuszcznych w obu kolejkach jest ograniczona.

Dział III – Przebieg imprezy

1. Uczestnicy KungFura mogą przebywać na terenach imprezy od dnia 10 grudnia od godziny 14:00 do dnia 12 grudnia do godziny 12:00, w ramach czasowych określonych przez typ wykupionej wejściówki. Przedłużenie pobytu w pokoju poza te ramy czasowe może skutkować nałożeniem przez hotel opłaty dodatkowej.

2. Osoby z wykupionym noclegiem przebywać mogą na terenie KungFur całodobowo z wyłączeniem obszarów zamkniętych czasowo decyzją Organizatora we wskazanym przez Organizatora czasie.

3. Osoby bez wykupionego noclegu mogą przebywać na terenie KungFur nie dłużej niż do godziny 22:00 lub końca ostatniego punktu programu w danym dniu, jeśli odbywać się on będzie po godzinie 22:00, z zastrzeżeniem czasu trwania imprezy opisanego w punkcie 1.

4. Na terenie KungFura przebywać mogą wyłącznie Uczestnicy posiadający identyfikator uprawniający do udziału w imprezie, zwany na potrzeby tego regulaminu zamiennie identyfikatorem lub wejściówką.

5. Identyfikator Uczestnika musi być odebrany niezwłocznie po wejściu na teren imprezy. Uczestnik, który nie okaże identyfikatora na żądanie organizatorowi, osobom przez niego wyznaczonym lub obsłudze hotelu może zostać usunięty z terenu imprezy.

6. Każdy Uczestnik zobowiązany jest nosić identyfikator w widocznym miejscu. W uzasadnionych przypadkach (np. cosplay/fursuit) dopuszczalne jest schowanie identyfikatora. Uczestnik jest jednak zobowiązany posiadać go cały czas przy sobie oraz okazać na wezwanie Organizatora lub każdego członka obsługi KungFura działającego z jego upoważnienia.

7. Wszelkie przypadki uszkodzenia identyfikatora utrudniające lub uniemożliwiające jego dalsze użycie należy zgłaszać do akredytacji.

8. W przypadku zagubienia identyfikatora należy zgłosić się do Organizatora lub osób przez niego wyznaczonych. 

 1. Dział IV – Odpowiedzialność organizatora i uczestnika

 1. 1. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z terenu KungFura każdego Uczestnika niewywiązującego się z nałożonego przez Regulamin obowiązków, jak również Uczestników nieprzestrzegających postanowień zawartych w regulaminie miejsca, gdzie organizowana jest impreza oraz w zapisach prawnych obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym naciskiem na zapisy Rozdziału XX Kodeksu Karnego Rzeczypospolitej Polskiej. Zapis ten w szczególności tyczy się przestrzegania reguł związanych z pandemią, czyli m. in. noszenia maseczek, przestrzegania limitów osób na salach i odkażania rąk. 

  2. Uczestnicy cierpiący na choroby przewlekłe, alergie, tymczasowe schorzenia podlegające leczeniu farmakologicznemu, zobowiązani są do posiadania przy sobie informacji dotyczących swojego stanu zdrowia, przebywanej(-ych) i/lub posiadanej(-ych) choroby(-ób) oraz ewentualnych utrudnień w leczeniu oraz własnych leków.

  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki lub zagubione.

  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poczynione przez uczestników KungFura. Odpowiedzialność za wszelkie szkody na ciele, psychice i mieniu, jak również za szkody wyrządzone na terenie imprezy lub w przestrzeni publicznej ponosi sprawca. W przypadku zaistnienia szkód wynikających z bezpośrednich działań Organizatora, Uczestnik winien dochodzić swych roszczeń na drodze prawnej.

 2. 5. W przypadkach stwarzających moralny i prawny imperatyw, Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia zatrzymania obywatelskiego poprzez czasowe ograniczenie wolności z użyciem środków przymusu bezpośredniego i/lub przekazania Uczestnika w ręce organów ścigania z możliwością przymusowego doprowadzenia.

 3. 6. Uczestnicy KungFura zobowiązani są do zachowania i ubioru zgodnego z normami społecznymi oraz zachowania czystości i porządku na terenie imprezy oraz na terenie go okalającym.

Dział V – Obostrzenia

1. Każdy uczestnik zobowiązany jest do wykonywania poleceń organizatorów lub osób przez nich wyznaczonych.

2. Zabronione jest wnoszenie na teren imprezy bez pozwolenia Organizatora:

- Broni w rozumieniu obowiązującej Ustawy o Broni i Amunicji jak również aktywnych (zaopatrzonych w źródło napędowe oraz amunicję) jednostek broni pneumatycznej, replik ASG, wiatrówek, markerów paintballowych i podobnych, jak również przenoszonej osobno amunicji do nich.

- Broni Funkcjonalnej (zaopatrzonej w krawędź tnącą lub szpic) broni białej, z wyjątkiem noży o długości głowni nie przekraczającej 12 centymetrów.

- Materiałów Wybuchowych i substancji toksycznych.

3. W przypadku wniesienia na teren imprezy narzędzi niebezpiecznych wymienionych w punkcie 1 działu VI. uczestnik zobowiązany jest najszybciej jak to możliwe wynieść przedmiot niebezpieczny z terenu imprezy lub zdać go do depozytu Organizatora. Wszelkie przedmioty zdane przez Uczestnika do depozytu odebrane muszą być z niego przed zakończeniem KungFura. W przypadku nieodebrania depozytu zostanie on zutylizowany.

4. Odpowiedzialność za wszelkie uszczerbki na zdrowiu powstałe w wyniku nie zachowania należytej staranności i braku poszanowania zasad bezpieczeństwa spoczywa wyłącznie na Uczestniku.

5. Dalsze obostrzenia wynikać mogą z regulaminu miejsca, w którym organizowany jest konwent.

6. Na terenie KungFura:

- obowiązuje całkowity zakaz posiadania, rozprowadzania i zażywania wszelkich środków odurzających, psychoaktywnych i psychotropowych, za wyjątkiem leków przepisanych przez lekarza,

- spożywanie alkoholu poza wyznaczonymi miejscami jest zabronione;

7. Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, psychoaktywnych lub psychotropowych mogą zostać usunięte z terenu KungFura wedle decyzji Organizatora lub współpracownika do podjęcia takiej decyzji upoważnionego.

8. Wszystkie formy reklamy oraz materiały reklamowe lub propagandowe, których obecność na imprezie nie została uzgodniona z Organizatorem KungFura, zostaną z terenu imprezy usunięte wraz z rozprowadzającymi je osobami, a reklamowany przedmiot/usługa/lokal itp. dostanie fakturę za usługę reklamową wg cennika organizatora.

9. Na terenie imprezy zabronione są wszelkie formy agitacji i manifestowania poglądów.

10. Każdy uczestnik KungFura zobowiązany jest do traktowania pozostałych uczestników z szacunkiem. Nękanie fizyczne lub słowne może skutkować usunięciem z terenu KungFura i zgłoszeniem sytuacji do odpowiednich służb.

11. Organizator nie jest stroną w umów zawieranych podczas aukcji charytatywnej. Aukcja jest organizowana przez Organizatora dla Uczestników i wszelkie transakcje zachodzą między Uczestnikami. 

 1. Dział VI - Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych, zwanym dalej Administratorem, jest Gunpowder Studio Anna Kulak z siedzibą w Rumii przy ul. Torowej 1/29, kod pocztowy 84-230

2. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu organizacji KungFura, co jest niezbędne do wykonania umowy, której Uczestnik jest stroną (art. 6 ust. 1 pkt. B RODO). Zbierane przez nas dane to: imię, nazwisko, nick/pseudonim, data urodzenia, adres poczty elektronicznej, nazwy użytkownika w komunikatorach internetowych oraz dane dotyczące rozliczeń finansowych z Administratorem.

3. Procesorem danych wymienionych w punkcie 2 jest Lemur Solutions Paweł Butyliński w zakresie niezbędnym do wykonania usług hostingowych oraz zarządzania systemem rejestracji.

4. Dane są wykorzystywane do świadczenia usługi hotelowej oraz do komunikacji z Uczestnikami.

5. Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska udostępnione zostaną właścicielowi Boutique Hotel, spółce Central Fund of Immovables Sp. z o.o., z siedzibą na Placu Zwycięstwa 2, kod pocztowy 90-312, w Łodzi w celu świadczenia usługi hotelowej.

6. Dane dotyczące rozliczeń finansowych przechowywane są przez bank Bank Millennium SA i są przetwarzane przez Administratora w celu realizacji umowy.

7. Dane osobowe w postaci pseudonimu zostaną udostępnione innym uczestnikom KungFura na stronie internetowej (art. 6 ust. 1 pkt. B RODO).

8. Dane osobowe w postaci adresu e-mail lub innych kanałów komunikacji podanych na stronie mogą zostać w szczególnych przypadkach przekazane organizatorom punktów programowych, na które zapisał się uczestnik (art. 6 ust. 1 pkt. B RODO).

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Imprezy oraz spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze.

10. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11. Wszyscy Uczestnicy mają prawo wniesienia skargi do PUODO jeżeli uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza ich dobro osobiste, dobre imię lub jest sprzeczne z przepisami prawa.

12. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość realizacji usługi, a w konsekwencji brak możliwości uczestnictwa w Imprezie.

13. Na wszystkie pytania związane z danymi osobowymi odpowie Administrator lub wyznaczona przez niego osoba.

 1. Dział VII - Postanowienia końcowe

 2. 1. Wzięcie udziału w imprezie oznacza akceptację warunków regulaminu.